ผลจากการบำบัดด้วยไคโรแพรคติก

ผลจากการบำบัดด้วยไคโรแพรคติก

ผลรักษาที่ดีเกินจริง

ในปี 2004 ณอน แฮนนอน นักจัดกระดูกชาวอเมริกันได้เขียนบทความวิจารณ์หลังจากวิเคราะห์งานศึกษา “กว่าร้อยงาน” ที่ทดสอบผลจากการบำบัดด้วยไคโรแพรคติก บทความชิ้นนั้นให้ข้อสรุปว่าการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกสามารถรักษาโรคได้ชัดเจน และนักจัดกระดูกทั่วโลกหลายคนก็ยึดถือบทสรุปที่ว่าตั้งแต่นั้นเรื่อยมา แต่เมื่อลองดูบทความชิ้นนั้นอย่างละเอียด กลับพบว่าในบทความมีการเจาะจงคัดเลือกงานศึกษาเพียง 15 งาน ที่มีผลสนับสนุนความเชื่อของแฮนนอน และเมื่อนำงานศึกษาแต่ละงานมาวิเคราะห์ ก็ทำให้เห็นบางอย่างในงานหนึ่งพบว่าผู้ร่วมทดสอบ 3 ใน 4 คน มีระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นหลังบำบัดด้วยไคโรแพรคติก ขณะที่อีกงานบันทึกผลการลดลงของระดับคอเลสเตอรอลจาก 7 ใน 10 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักจัดกระดูก

  • ขอบคุณบทความจาก Drivemate รถ เช่า ราคาถูกที่สุด

การทดลองที่มีจำนวนตัวอย่างทดลองน้อยไม่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเกิดความแปรผันที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาได้ง่าย การเพิ่มจำนวนตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมในงานทดลองทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มที่แท้จริงของผลจากการรักษา และผลลัพธ์ท้ายสุดก็มักแตกต่างจากผลของการทดลองที่ใช้ตัวอย่างน้อยอย่างเห็นได้ขัด

ในปี 2017 พอล เชเคลล์ แพทย์ชาวอเมริกันได้วิเคราะห์ปัญหาในงานศึกษาไคโรแพรคติกที่มีจำนวนผู้ร่วมทดสอบน้อย ขาวิเคราะห์งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ 2 ชิ้น ที่ศึกษาผลการใช้ไคโรแพรคติกรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 6 สัปดาห์ มีงานทดลองแค่ 12 งานที่ติดตามอาการผู้ร่วมทดสอบเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์หลังทำการรักษาและมีการวัดความปวดตามระดับวัดที่เชื่อได้ ผู้ร่วมทดสอบในงานทดลอง 12 งาน มีจำนวนโดยเฉลี่ยที่ 118 คน และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีไคโรแพรคติกและอีกกลุ่มจะได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น ตามปกติแล้วการทดสอบยาจำเป็นต้องทดลองใช้ในตัวอย่าง 300-3,000 คน ก่อนที่จะได้รับการยอมรับให้นำมาใช้จริง ดังนั้นการทดลองที่มีจำนวนตัวอย่างแค่ 118 คน จึงไม่มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ และเมื่อลองดูตัวเลขต่างๆ ในงานทดลอง ก็ทำให้เห็นแนวโน้มขัดเจนขึ้น

โดยรวมแล้วงานทดลอง 12 งาน สรุปว่าวิธีไคโรแพรคติกให้ผลการรักษาดีกว่าอีกวิธีที่ใช้ทดสอบเทียบนิดหน่อย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของความสามารถในการลดความเจ็บปวดของแต่ละวิธีนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมทดลอง แทนที่จะขึ้นอยู่กับวิธีที่เปรียบเทียบ งานทดลองที่มีผู้ร่วมทดลอง 29 คน ให้ผลว่าวิธีไดโรแพรคติกช่วยลดความเจ็บปวดได้มากกว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังถึงร้อยละ 23 ขณะที่งานทดลองที่มีผู้ร่วมทดลอง 239 คน ให้ผลว่าวิธีไคโรแพรคติกช่วยลดความเจ็บปวดได้มากกว่าวิธีรักษาด้วยยาหลอกแค่ร้อยละ 2…

Encourage Your Friends to Join Online Games Site and Play

Helicopter games, Distance games, Destroy games, and so on are a few classifications of web based games. You will locate a few game destinations on the web. You can play any game according to your decision and you will appreciate playing. In a Management game like Youda Safari, you can appreciate an excursion involvement with the recreation center. Stick War, Bloons Tower Defense 4, and so on are examples of strategic online diversion. Probably the most well known card and table games are Jewel Quest Solitaire, Hearts, and Gin Rummy, etc. Recall that an agreeable state of mind makes you play for longer hours.

Nail Art Salon, Jewel Quest, and so on are remarkable web based games. You have to join first, to be a part and get a username and secret phrase. You should peruse guidelines before playing, Dadu Online which encourages you score more focuses. The upside of online amusement is that you don’t require anything like cricket bat or a gathering of companions. In an expertise game to be specific, Learn to fly, a penguin can figure out how to fly with the assistance of a lightweight flyer or rocket. Penguins truly can’t fly. In an administration game, to be specific Goodgame Café, as a player you can adorn your bistro, cook suppers and keep your clients cheerful.

In the event that you are exhausted with one internet games, you can choose any game from various choices. There are free and paid internet games. In free destinations, you can download it for nothing. Through email, the enlisted individuals are educated about the new game appearances by the site. All individuals, from school age youngsters to working grown-ups appreciate this sort of diversion. You can loose from occupied long periods of work by playing such games. In an aptitude game, to be specific Toss the Turtle, you can dispatch the turtle with gun and attempt to get him to utilize weapons.…

Online Gaming: Some Tips

Games are enjoyable. PC games-and virtual universes twofold the good times. Internet games triple it.

With web based gaming, you get the opportunity to play with individual web based gamers from around the globe. It is as though there is no restriction to what number of players you can beat or what number of contenders you can defeat. This, obviously, is notwithstanding conceivable outcomes of producing altruism and fellowship with individuals you have no clue exactly what number of they can be.

As in any game, the reason for your joining on the web or web games isn’t just to realize how to play them at the same time, more critically, to win them. In this way realizing a few hints won’t hurt anybody, isn’t that so? Here are a few:

1. Free your data transmission

There can be millions playing your game at any one time and associated with a similar server. There is rivalry for data transfer capacity space. On the off chance that you have availability issues, 먹튀검증 your game will experience the ill effects of slacks. This requires improving your network. You may need to close applications that utilization transmission capacity (which means online projects) not identified with your game. In the event that you can’t do this, attempt port sending. Quest accommodating assets online for this reason.

2. Find support from your companions

Join gatherings and other online networks connected by a similar enthusiasm on the web or web games. Here you can trade tips and thoughts with individual network individuals on the most proficient method to play web based games better.

3. Practice and practice

Not a simple activity but rather customary practice helps everybody in any undertaking. It will help improve your game.…

Infrared, Wireless, Or Bluetooth Headphones?

Infrared earphones, remote earphones, and Bluetooth earphones. Every one of these classes of earphones has a nerd sounding name, yet at the main concern of all is out and out old wirelessness, which is the thing that you fundamentally hunger for in a cordless sound gadget.

Of the three, both remote and Bluetooth earphones share a comparative technique for broadcasting and accepting the sound sign. Infrared earphones, then again, work on a significant distinctive level. Every one of the three, in fact, are remote earphones, yet utilizing particular implies for accomplishing a similar reason.

Remote earphones, in a progressively confined sense, are all the more precisely called radio recurrence or RF earphones. Much the same as their Bluetooth partners, these headsets utilize remote radio frequencies for sending sound signals from a transmitting gadget (i.e., a base station) to the headsets with the goal that you can hear the sound. Be that as it may, since numerous different gadgets (e.g., cordless phones, remote-control vehicles, and so on.) likewise utilize radio sign for appropriate activity, RF earphones will in general contend with such gadgets for pathways. Consequently, it isn’t remarkable for signal obstruction to be knowledgeable about RF earphones.

RF earphones stay mainstream nowadays inferable from the wide appropriateness of radio recurrence communicate innovation in numerous electronic items. However, cecotec power titanium 1250 in the light of Bluetooth innovation, RF earphones seem oversimplified. Bluetooth hasn’t totally pushed radio recurrence earphones off the framework, however. All things considered, the two sorts utilize a comparative mechanism for their sign (i.e., radio recurrence). One striking contrast between the two is that with Bluetooth headsets, no extraordinary transmitter base is required. All that you need are in any event two Bluetooth-able gadgets, which you have to bond or combine with the goal that the gadgets can make a system between or among them. Having made an individual zone arrange (PAN), the gadgets can share different sorts of information, including sound sign information.

Infrared earphones, then again, utilize light. It utilizes not any normal sort of light, yet the infrared kind. It is a type of electromagnetic radiation whose recurrence is underneath that of the red recurrence go in the shading range (accordingly, the name infrared). Infrared earphones work along these lines to your TV’s remote control, then again, actually the headset gets light flag from a transmitter and changes over them to sound flag on your headset’s speakers. The greatest drawback of infrared earphones is their should be consistently inside the viewable pathway of the transmitter gadget, or else the association is broken. On the up side, however, you won’t have to stress over sign obstruction with infrared-controlled earphones.…

The Future is Much Bright For Online Gaming

The universe of gaming has created to the degree that in any event, picking an approach to mess around is a troublesome choice in itself. Just as the scope of gaming stages, there is likewise the expense to consider, and you wouldn’t get a lot of progress from a couple of months worth of home loan installments if you somehow managed to purchase each gaming framework and reassure presently available. With the expense of the real games as well, you can truly become penniless remaining in control in the event that you are an eager gamer. The expense of association hasn’t ruined the improvement of the gaming business however, which is presently more prominent than any other time in recent memory.

The online abilities of most gaming stages and games has been featured as the chief explanation behind the past anticipated development of the gaming business. While internet gaming has been around in some structure for quite a while, it is just of late that it has made its mark. From the times of basically playing ‘Pong’ with a companion in a similar room, we presently end up in a period where we can mess around with illustrations looking like a motion picture, against 20+ individuals at the same time, from all around the globe.

Not very far in the past the fantasy of web based gaming was a pipe dream, in light of the fact that while the PCs may have been quick enough to oversee it, the Internet associations were commonly not excessively great. Today, with the approach of rapid associations like Cable and DSL, it is conceivable to play online just as you would in the event that you were physically wired into a similar reassure as your rival and in a similar room.

Clearly, the range and kind of games accessible nowadays has additionally added to the blast in web based gaming. There is something, and that’s only the tip of the iceberg, for everybody, sbobet paying little respect to their age, tastes and gaming experience. Gaming organizations have perceived that there is not kidding cash to be produced using creating quality games and are putting additional time and cash into pushing the limits of what should be possible. The better the games they make, the more individuals become gamers, the greater the market, and more reason there is to make a far and away superior game next time around – everybody is a victor.

The greater part of these different games accompany a plenty of online help from different networks, and the more famous the game, the more included the network becomes. There are numerous gatherings out there that are committed exclusively to the pleasure and play of a specific game. Much like fanatics of Star Trek have been known to have social events and such, the web based gaming network has been known to be a very energetic bundle. Indeed, a great numerous web based gamers really utilize this as a systems administration opportunity, where they can meet others that offer in similar wants and interests.…

Be Bold To Pick an Online Game Of Your Choice

The Idiot test 4, Flash Basketball Challenger, Kid Launcher, and so on are a few instances of web based games. You can be an individual from a game site by enrolling with a username and a secret word. Individuals love web based games and give a great deal of time in playing them for pleasure. As a general rule, for playing different games, you need companions and different pleasantries, for example, the bat and ball.

In the event that you have a PC and net association, you can play as much as you can imagine to play at the solace of your own home. There are various games to pick. Be striking to pick one as per your advantage and can have satisfaction for a long time. In an aptitude game, in particular Shopping Cart Hero 2, you can hop the slope in a shopping basket and perform stunts as a player.

The benefit of web based games is that you can unwind at your very own pleasure and give significant time in the game for unadulterated fun and satisfaction. In a Management game, to be specific, Goodgame Farmer, BET365 as a rancher you can develop crops and acquire more accomplishments. It is a kind of proliferation game, which gets the job done your ability in making things helpfully. The comprehension of the game, through perusing is significant. It enables the player to score more focuses. There are free destinations just as paid locales. In free online destinations, you can download the game for nothing. Be that as it may, in paid locales, you have to pay a charge for downloading the game.

Probably the most played internet games are Stunt Bicycle Draw, Zoo Keeper 2, Car Park Challenge, and so forth. On the off chance that you are another part with the online webpage and have any questions identified with game playing, you can contact the concerned individual through email or telephone. You can empower your companions of companions to visit and join the site to get most recent updates.…